در گذشته از تکنیک هایی نامناسب جهت عمل بینی های گوشتی استفاده می شد که سبب برگشت پذیری بینی های گوشتی پس از مدتی می شد اما در حال حاضر به دلیل استفاده از تکنیک های جدید دیگر این اتفاق نمی افتد. در این روش ها جراح بینی غضروف ها را از تیغه میانی بینی برداشته و در نوک بینی قرار می دهد که در واقع سبب تقویت غضروف بینی می شود. بنابراین در این روش ها احتمال برگشت پذیری بینی های گوشتی بسیار پایین و تقریبا صفر می باشد.