تمامی جراجی های بینی و گوش در مجهزترین و پیشرفته ترین کلینیک های جراحی صورت گرفته 

و با توجه به بیماری کرونا تمام تمهدیات جهت پروتکل های بهداشتی رعایت خواهد شد

دکتر بابک راجی با مجهزترین و پیشرفته ترین کلینیک های تهران با بروز ترین تجهیزات پزشکی برای انجام عمل های جراحی بینی و گوش و فک و صورت در خدمت بوده که با توجه به جلسه مشاوره در کلینیک مورد نظر جراحی صورت خواهد گرفت